Minh Hoạ Haiku (21) – Hoài Phương

Ba-la-mật-đa! hướng dương một đoá giữa trời bao la.     Haiku (51) by Pháp Hoan Illustration (21) by Hoài Phương   * Ba-la-mật-đa (pāramitā, pi. pāramī, zh. 波羅蜜多): Sự hoàn hảo, Đáo bỉ ngạn (到彼岸), Độ vô cực (度無極), Sự cứu cánh (事究竟)...

Blog tại WordPress.com.

Up ↑