Về quý ngữ – Pháp Hoan

Trong hơn 100 bài haiku tôi viết, bài nào cũng tuân thủ theo luật haiku cổ điển, từ cách gieo vần cho đến cách sử dụng quý ngữ (từ ngữ chỉ mùa), không có bài nào thiếu sót, dù có những quý ngữ đôi khi ẩn dưới những con chữ, cần có sự liên tưởng... Continue Reading →

Lắng Nghe Điều Bất Khả (những suy nghĩ về Pháp Hoan và thơ) – PhapXa Chan

 ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍LẮNG NGHE ĐIỀU BẤT... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑